Hotel 2000 Kavaklıdere | İletişim Sayfası Aydınlatma Metni

 

OTEL 2000 KAVAKLIDERE

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU ÇERÇEVESİNDE

KURUMSAL İNTERNET SİTESİ İLETİŞİM SAYFASI

AYDINLATMA METNİ

 

Bu aydınlatma metni 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10 uncu maddesi ve bu Kanun’a dayanan Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ hükümleri doğrultusunda, veri sorumlusu sıfatıyla Otel 2000 Kavaklıdere (Akman Reklam Danışmanlık İnşaat ve Turizm A.Ş)  tarafından hazırlanmıştır.

Otel 2000 Kavaklıdere, ilgili kişiden elde ettiği kimlik (isim, soyisim) ve iletişim (telefon numarası, e-posta adresi) veri kategorilerinde elde ettiği kişisel verileri; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve gerektiğinde güncel; belirli, açık ve meşru amaçlar için; işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü; işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme kurallarına uygun olarak; elektronik ortamlarda ve fiziki ortamlarda,

 1. Faaliyetleri mevzuata uygun yürütmek,
 2. İletişim faaliyetlerini yürütmek
 3. Müşteri kayıt ve rezervasyon süreçlerini yürütmek,
 4. Saklama ve arşiv faaliyetlerini yürütmek,

amaçlarıyla sınırlı olarak işlemektedir.

İşlenen kişisel veriler başta emniyet birimleri olmak üzere, gerektiğinde ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılmaktadır.

Bu kişisel veriler, Kanun’un 5 inci maddesinde belirtilen

 1. Bir sözleşmenin kurulması ile ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması
 2. İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaati için zorunlu olması,
 3. Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

hukuki sebeplerine dayalı olarak bilgisayar ortamında işlenmektedir.

Kanun’un “ilgili kişinin haklarını” düzenleyen 11 inci maddesi çerçevesinde herkes, Hotelimize başvuru yaparak;

 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 6. Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 7. (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme
 8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptir.

Kanun’un 11 inci maddesi kapsamındaki taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e göre, Otel 2000 Kavaklıdere’nin Bestekar Sokak No:29 Çankaya/Ankara adresine dilekçe ve kimlik fotokopisi ile şahsen veya posta ile yazılı olarak iletebilirsiniz.